Sweet Flag (Vashambu)

Sweet Flag (Vashambu)

Availability: In Stock

50 gm - Rs. 32


100 gm - Rs. 53


250 gm - Rs. 116


500 gm - Rs. 221


1 kg - Rs. 420


Product Name: Sweet Flag (Vashambu) Buy Sweet Flag Online from The Spice Market, Whole Sale Price at Online Retail Shop We Ship All Over India. Other Names are Vayambu, Vekhand, Vadaja, Vashambu.

Sweet Flag (Vashambu) Is Called:

Hindi - Bajai, Gora bach, Vasa bach
Kannada - Baje
Malayalam - Vayambu
Marathi - Vekhand
Tamil - Vashambu
Telugu - Vadaja, Vasa
Urdu - Waj, Bach, Agar Turki
Botanical name - Acorus calamus
Common name - Calamus